Sertifikati


SRPS ISO 9001:2008

SRPS ISO 9001-2008ISO 9001 specificirazahteve koji se odnose na sisteme menadžmenta kvalitetom, koji se koriste tamo gde je potrebno da se prikaže sposobnost organizacije da isporučuje proizvode koji zadovoljavaju korisnika i ispunjavaju zahteve odgovarajućih propisa i ima za cilj da poveća zadovoljenje korisnika.

SRPS ISO 14001:2005

SRPS ISO 14001-2005Ovim međunarodnim standardom utvrđuju se zahtevi koji se odnose na sistem upravljanja zaštitom životne sredine, kako bi organizacija mogla da razvije i primeni politiku i ciljeve zaštite životne sredine vodeći računa o svim zakonskim i drugim propisima sa kojima se organizacija saglasila kao i informacijama o značajnim uticajima na životnu sredinu.

SRPS OHSAS 18001:2008

SRPS OHSAS 18001-2008

  • OHSAS

Ovim OHSAS standardom utvrđuju se zahtevi za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ( OH&S sistem upravljanja ) kako bi se omogućilo da organizacija upravlja OH&S rizicima i da poboljša svoj OH&S učinak .