SRPS ISO 14001-2005

JUQS – DRUŠTVO ZA SERTIFIKACIJU I NADZOR SISTEMA KVALITETA d.o.o. , Trg Republike 3/1 , Beograd , Republika Srbija , je dana 24.12.2008 godine , a na osnovu izveštaja o ocenjivanju sistema upravljanja zaštitom životne sredine broj I-1584/08 izdala SERTIFIKAT Reg.br. E-0060 kojim se potvrđuje da je sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji je uspostavio i primenjuje NEIMAR-V a.d. u saglasnosti sa standardom za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001 : 2005 i odnosi se na celu organizaciju . Pomenuti standardi se odnose na projektovanje građevinskih objekata i izvođenje radova na izgradnji objekata visokogradnje i niskogradnje.

SRPS ISO 14001-2005SRPS ISO 14001:2005
Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine

PREDMET I PODRUČJE PRIMENE

Ovim međunarodnim standardom utvrđuju se zahtevi koji se odnose na sistem upravljanja zaštitom životne sredine, kako bi organizacija mogla da razvije i primeni politiku i ciljeve zaštite životne sredine vodeći računa o svim zakonskim i drugim propisima sa kojima se organizacija saglasila kao i informacijama o značajnim uticajima na životnu sredinu. Standard se primenjuje za one aspekte životne sredine koje organizacija može da kontroliše i na koje može da utiče. Samim standardom se ne utvrđuju posebni kriterijumi učinka zaštite životne sredine.

Ovaj međunarodni standard se može primeniti na svaku organizaciju koja želi da :

  1. uspostavi, održava i unapređuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine;
  2. uveri sebe o usaglašenosti sistema upravljanja zaštitom životne sredine sa utvrđenom politikom zaštite životne sredine;
  3. pokaže usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom tako što ce da:
  4. sama odredi i sama deklariše usaglašenost; ili
  5. zatraži potvrdu o usaglašenosti od strane zainteresovanih strana za samu organizaciju, kao što su korisnici; ili
  6. zatraži potvrdu usaglašenosti od strane neke eksterne organizacije; ili
  7. zatraži sertifikaciju/registraciju svog sistema upravljanja zaštitom životne sredine, od strane eksterne organizacije.

Svaki sistem upravljanja zaštitom životne sredine treba da obuhvati sve zahteve iz ovog međunarodnog standarda. Stepen primene zavisiće od faktora kao što su politika zastite životne sredine te organizacije, priroda njenih aktivnosti, proizvoda i usluga, lokacija organizacije i uslovi u kojima radi.